Databeskrivelse
BehandlingerBestil tid

Ved oprettelse i min online booking, vil du blive bedt om en tilladelse til, at klinikken registrerer og opbevarer dine kontaktoplysninger, du kan samtlige give tilladelse til at klinikken sender sms og e-mail indeholderne kvittering, bekræftelse af aftalte tidspunkter samt ”reminder” på behandlinger.

De registrerede oplysninger opbevares i 5 år efter seneste besøg. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage ved at rette henvendelse til mig og jeg sletter dine oplysninger.

Formålet med at indhente disse oplysninger er, at klinikken til enhver tid har den viden som der er brug for, for at kunne yde den bedste service for dig som klient.

Oplysninger om min behandling af personoplysninger jeg indsamler om dig

 

 1. 1

  Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

  Susannes Zoneterapi & Massage er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

  Susannes Zoneterapi & Massage
  Hedevangen 416670 Holsted
  CVR-nr.: 25809726
  Telefon: 23201115
  Mail: zone@susanneravn.dk

 2.  

 3. 2

  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

  Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  Jeg registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre mine behandlinger.

  Retsgrundlaget for mine behandling af dine personoplysninger følger af:

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at jeg har indhentet samtykket.

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen: Som nævnt ovenfor sker mine behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

 4.  

 5. 3

  Kategorier af personoplysninger

  Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger.

  Særlige kategorier af følsomme personoplysninger:

  Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

 6.  

 7. 4

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  CBit som er mit bookingsystem.
  Spoom som er mit faktureringssystem.
  Sygeforsikring danmark hvis du er medlem.
  Div. sundhedsforsikringer hvis du beder mig om det.

 8.  

 9. 5

  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Jeg overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 10.  

 11. 6

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Jeg opbevare dine personoplysninger i max 5 år. Dog vil jeg lægge vægt på hvor længe jeg har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav.

 12.  

 13. 7

  Retten til at trække samtykke tilbage

  Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du ikke giver dit samtykke til at jeg må lave journal på dig, må vores samarbejde ophøre da jeg har pligt til at føre journal over mine behandlinger.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

 14.  

 15. 8

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til mine behandling af oplysninger om dig.
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig.

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring inden for 4 uger.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 16.  

 17. 9

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 18.  

 19. 10

  I klinikken:

  I forbindelse med Susanne’s zoneterapi og massage`s første møde med klienten, vil klienten blive informeret om dataindsamling/dataopbevaring og en udvidet samtykkeerklæring underskrives.
  Personoplysninger anvendes alene til identifikation af den pågældende klient.

  Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling for den pågældende klient kan gennemføres.

  Klienten informeres om, at samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes.

  Klienten informeres om, at journaloplysninger efter ønske fra klienten kan overføres til anden behandler senest 4 uger efter anmodning herom er fremsat.

  Det oplyses overfor klienten, at såfremt klienten ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring eller trækker samtykket tilbage kan samarbejdet/behandlingen ikke iværksættes eller fortsættes.

  Jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere) § 2 stk. 3 er klinikken forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling.

  Der optages journal alt efter hvilken behandling, der skal påbegyndes.

  Klienten har til enhver tid ret til aktindsigt jf. gældende regler beskrevet i persondataloven § 31, ligesom klienten har ret til at berigtige de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven § 35 og 37.

  Samtykkeerklæringer og journalerne opbevares hos leverandør Cbit, Bülowsvej 3, 1870 Frederiksberg C. Adgang til dette system er med personlig kode som kun bruges af Susanne Ravn. Samtykkeerklæring opbevares så længe behandling foregår og 5 år derefter.
  Samtykkeerklæringer slettes samtidig med sletning af journal, hvilket sker på anmodning fra klienten eller senest 5 år efter seneste kontakt.

  Samtykkeerklæringerne makuleres efter de er skannet ind på CBit`s journalsystem, elektroniske journaler slettes fra egen computer samt fra databehandlers database, hos Cbit efter senest 5 år.

  Såfremt der sker brud på personsikkerheden iværksættes sikkerhedsforanstaltninger straks.(indenfor 24-48 timer). Klienter samt Datatilsynet underrettes senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.

  Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten/kunden, se ovenfor.

  Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, jf. gældende regler.

 20.  

 21. 11

  Risikovurdering for opbevaring af personfølsomme data:

  Susanne´s zoneterapi og Massage vil til enhver tid sørge for, at sikkerheden for opbevaring af de elektroniske journaler er optimal, dette gøres på en lukket server hos Cbit. Dette gøres ved at koden til systemet er personlig og skiftes hver 3 måned eller ved mistanke om at computeren har været hacket.

  For computeren der bruges til dette formål, er der installeret Stofa`s virus program.
  Computeren slumre ned efter 5 min fravær og derved skal den aktiveres ved brug af personlig kode for at få adgang. Koden til computeren skiftes hver 3 måned.
  Samtykkeerklæringer makuleres eller brændes efter de er skannet ind i Cbits journalsystem.

  I selve klinik, hvor computeren opbevares når huset er forladt, er der et alarmsystem med rum-sensor.

Online booking

Kontakt mig

Hedevangen 41, 6670 Holsted
Telefon 23 20 11 15 

Til personfølsomme oplysninger benyt: susanneravn@protonmail.com

 

Telefontid hverdage 7:30 - 8:00

Jeg tager ikke telefonen når jeg behandler, men du kan indtale dit navn og nummer, så kontakter jeg dig.